Verantwoordelijke voor de publicatie:
Huisarts T.B. Tjia

Adres (plaats van uitoefening):
Huisartsenpraktijk De Bethaan
Volkerakstraat 181
6826 GV   Arnhem

Telefoonnummer (plaats van uitoefening):
026- 36 50 660

Verwijzing naar aansprakelijkheid
Privacy reglement

Dit is het privacy reglement van de website van onze praktijk.  Wij nemen de privacy van de gebruikers van onze website en de veiligheid van uw persoonsgegevens serieus. In het volgende reglement wordt een algemene beschrijving gegeven van de soorten informatie die op website van de praktijk wordt geregistreerd en van het gebruik ervan. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Wij vragen u dit reglement zorgvuldig te lezen en van tijd tot tijd na te zien op wijzigingen die wij mogelijk verplicht waren aan te brengen.

Door gebruik te maken van de diensten op deze website,  nl. het aanvragen van herhaalrecepten of het invullen en verzenden van het contactformulier (indien deze op de website actief is), stemt u in met verwerking en/of gebruik van alle door u verstrekte persoonsgegevens.
Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

De persoonsgegevens mogen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
 • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Via de website registreren wij ook algemene of niet-persoonsgegevens om zicht te houden op bijvoorbeeld het totaal aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers per pagina, en de domeinnamen van de Internetserviceproviders van de bezoekers. Deze informatie, die in algemene vorm blijft, kunnen wij gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers zodat we de site kunnen verbeteren.

Als dienst aan onze bezoekers bevat deze website links naar andere websites waar wij geen controle over hebben. Naar onze mening bevatten deze sites nuttige informatie. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op deze sites, noch garanderen wij dat deze informatie juist is. Dit Internet reglement is niet op deze sites van toepassing.

Afspraken maken

Wij behouden het recht uw afspraak te wijzigen en/of te annuleren bij een verkeerd gemaakt afspraak

E-consult

Alleen voor minder dringende vragen bestemd. Wij proberen binnen 2 werkdagen te antwoorden.
Spoed? Bel de praktijk op 026-3650660 en kies voor optie 1
Levensbedreigend? Bel 112

Onderzoeksresultaten

Wanneer de uitslag door ontvangen en beoordeeld is, wordt deze met toelichting op Mijn Gezondheid.net geplaatst.
Niet alle uitslagen lenen zich hiervoor. Kunt u geen onderzoeksbericht inzien? Bel dan naar de praktijk op 026-
3650660.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH